A Magyar Protokollosok Országos Egyesületének Etikai Kódexe - www.protokoll-info.hu - Dr. Vámos Lászlóné Protokoll szakértő weboldala
A Magyar Protokollosok Országos Egyesületének Etikai Kódexe PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Dr. Vámos Lászlóné alapító és örökös tiszteletbeli elnök, az Egyesület tagjainak közreműködésével   

 

ETIKAI KÓDEX
 
 
a rendezvényszervezők és a protokollhoz kapcsolódó tevékenységet végzők (a továbbiakban: protokollosok) szabályzata az alapvető jogaikról, kötelességeikről és felelősségükről
 
 
       Preambulum
 
 
 

A protokollos a vállalt élethivatása alapján feladatkörét más személyekre irányadó jogszabályi előírásokhoz képest általában szigorúbb jogi és erkölcsi követelmények keretei között teljesíti, és ezek természetes velejárói a hivatásának. Az Etikai Kódex (továbbiakban: Kódex) az alapvető hivatásbéli követelmények megfogalmazásával az elvárásokat önként elfogadó protokollosok számára iránymutatással szolgál. A Magyar Protokollosok Országos Egyesülete e tevékenység etikai normáinak megfogalmazásával kíván szolgálatot tenni a jövőnek.

 
 
I.
 
                   A Kódex célja és hatálya
 
1.       A Kódex elő kívánja segíteni a protokollos hivatást övező közbizalom erősítését, tevékenységük megbecsülését. Megjelöli azokat az általános elvárásokat, amelyek a protokollosok eredményes és sikeres napi tevékenységük ellátásához elengedhetetlenül szükségesek.
 
2. A Kódex azoknak a protokollosoknak a hivatalos tevékenységére és a hivatása gyakorlását befolyásoló magánéleti magatartására terjed ki, akik a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének (a továbbiakban: Egyesület) tagjai, vagy tagjai kívánnak lenni, és írásbeli nyilatkozatukkal elfogadják a Kódexben megfogalmazott elvárásokat.
 
3.   A Kódex az elfogadásáról döntő egyesületi Közgyűlés bezárását követően lép hatályba, amely az egyesületi hírlevél, illetve a médiumok által kerül nyilvánosságra.
II.
 
              Általános etikai követelmények
 
1.       A protokollos munka bizalmai munkakör. Művelője sok információval rendelkezik magyar és külföldi   vendégek vonatkozásában egyaránt. Ezért magas fokon ismernie kell az általános és közéleti viselkedéskultúra szabályait, a diplomáciai protokoll fontosabb elemeit és elvárható tőle az átlagosnál magasabb etikai magatartás.
 
2.       A protokollos, a rendezvényszervező a hivatali vezetőjének irányítása mellett, a legjobb tudásával végzi a hivatali munkáját. Ehhez pontos munkaköri leírásra van szüksége, amelynek minden pontjához tartania kell magát.
 
3.       A szakmai irányítás nem az önállóság, a kezdeményezőkészség feladását jelenti. A színvonalas szakmai műveltségét, kreativitását vigye át mindenkor a napi munkájába.
 
4.       Naprakészen ismerje a hazájában történő társadalmi, gazdasági és politikai változásokat, legyen megfelelő ismerete erről az érintett országok vonatkozásában is. Ehhez folyamatosan képeznie kell magát a szakmájában. Olvassa el a témában megjelenő szakkönyveket, folyóiratokat stb. Rendelkezzen megfelelő /szakirányú/  felsőfokú végzettséggel, illetve tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a lehető legrövidebb időn belül megszerezze.
 
5.       Legyen lojális a cége, a hivatala iránt. Tartsa mindenkor szem előtt a cég, a hivatal érdekeit. Jelentsen elfogultságot minden olyan ügyben, amelyhez bármilyen személyes érdeke fűződik. Tartózkodjon a részvételtől minden olyan vállalkozásban, illetve gazdasági tevékenységben, amelyek azt a látszatot kelthetik, hogy azokban a protokollos a hivatali minőségét hasznosítja, vagy egyébként ellenkezik kötelességei megfelelő ellátásával. Tartózkodjon a vele kapcsolatban lévő személyeket érintő, esetleg előforduló előítélettől és ügyeljen mások hivatali,- illetve magánéletét befolyásoló információk megtartására. Magatartásával törekedjen emberi és szakmai tekintélyének a megóvására, ennek során alakítsa ki munkatársai együttműködésének feltételeit és kímélje beosztottai önérzetét, emberi méltóságukat tartsa tiszteletben.
 
6.       Ajándékot a hivatali etikett szabályai szerint fogadhat el. A protokollos nem kérhet, és nem fogadhat el és közeli hozzátartozóit is lehetőség szerint abba az irányba befolyásolja, hogy ne fogadjanak el ajándékot, adományt és egyéb előnyt olyan személytől, aki ezáltal a befolyásolás látszatát keltheti.
Ajándékot a hivatali etikett szabályai szerint fogadhat el. A protokollos nem kérhet, nem fogadhat el ajándékot, adományt olyan személytől, aki ezáltal a befolyásolás látszatát keltheti, és ez vonatkozik a közvetlen hozzátartozóira is.
 
7.       Öltözködésében legyen mértéktartó a cég, a hivatal elvárásainak megfelelően. Kerülje a szélsőséges  divatirányzatot a munkahelyén.
 
8.       Miután a cég, a hivatal egyik képviselője, ezért tárgyalásai során ügyeljen a hanghordozására, a rendezvényeken az étel- és italfogyasztás mértékére. Mutasson példát ebben is a viselkedéskultúrájával. Mindenben mértékletességet tanúsítson.
 
9.       Kezelje bizalmasan a rendelkezésére álló információkat. A kulturált kommunikáció, a hanghordozás, a derű, a nyugalom legyen a sajátja.
 
10.   Ha információt kell továbbítania, maradjon a tárgynál, főnökének utasításait ne kommentálja mások előtt. Legyen diszkrét, a munkatársai magánéleti és egyéb problémáit illetően és ne beszéljen arról mások előtt.
 
11.   Kerülje a mások és a személyét érintő szóbeszédeket. Aki mindig jól informált, az általában másoknak is átadja folyamatosan az információkat és nem biztos, hogy az a valóságot tartalmazza. Magánélet-vitelével is törekedjen arra, hogy azzal tiszteletet és megbecsülést szerezzen mind maga, mind a környezete számára. Kellő tapintattal, diszkrécióval kezelje a hivatali információkat.
 
12. Munkájának lényege: a pontosság, a megbízhatóság, a segítőkészség, a határidők betartása.
 
13. Munkáját mindenkor tervszerűen, a cég, a hivatal érdekeit figyelembe véve végezze.
 
14.    Tartsa be és kísérje figyelemmel az általános pénzügyi és gazdálkodási törvényeket, szabályokat, a reábízott eszközökkel maradéktalanul és időben számoljon el.
 
15. A Kódex szolgáljon erkölcsi iránytűként, úgy a magán-, mint a hivatali életében egyaránt.
 
III.
 
Etikai Döntések
 
 
1.     Etikai vétséget követ el az a protokollos egyesületi tag, aki a Kódex előírásait vétkes módon megszegi.
2.       Az etikai vétséget az Egyesület Elnöksége által létrehozott ad hoc Etikai Bizottság bírálja el, melynek során az Egyesület tagjával szemben a következő marasztaló határozatokat hozhatja: figyelmeztetés, megrovás és méltatlanság az Egyesület tagságára.
3.       Az az egyesületi tagjelölt, aki nyilatkozatot tett a Kódex elfogadására, de tagfelvétele előtt etikai vétséget követ el, nem lehet az egyesület tagja.
 
 

 

scroll back to top
Módosítás dátuma: 2009. július 27. hétfő, 09:42